Komentarz Polska/Świat

Do Wszystkich Wojewodów w Polsce i Wojewódzkich Koordynatorów Medycznych​ ​.

Do Wszystkich Wojewodów w Polsce i Wojewódzkich Koordynatorów Medycznych​ ​ ​

Żądanie: Fundacja im. Nikoli Tesli z Siedzibą w Białymstoku wraz z grupą organizacji NGO żąda:

1. Natychmiastowego powołania Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego (pod groźbą odpowiedzialności karnej) w celu wsparcia „działań ratowniczych” podjętych przez Organizacje, które mają na celu zapobieżenie niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia wielu osób na terenie wszystkich Województw w Polsce czyli dalszego mordowania i okaleczania Polaków za pomocą szczepionek mRNA zakupionych przez Rząd RP, które to szczepionki są Bronią Biologiczną a zgony i różne powikłania (dożywotnie kalectwa) będą występowały jeszcze wiele lat po szczepieniu. 

2. W trybie natychmiastowym żądamy również:​

 Wstrzymanie wszelkich szczepień na Covid 19 i wycofanie z użytku (z rynku) szczepionek mRNA wszelkich producentów (BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen) gdyż te szczepionki stanowią poważne zagrożenie życia i zdrowia dla ludzi a za dalsze ich stosowanie grozi odpowiedzialność karna zagrożona karą dożywotniego pozbawienia wolności.

Podjęcie działań informacyjnych poprzez umieszczenie we wszelkich mediach lokalnych i krajowych (Gazety, Radio, Telewizja, Internet) stałych ogłoszeń informujących o nie poddawaniu się szczepieniom.

​ Objęcie szczególnym dozorem medycznym osób do tej pory zaszczepionym gdyż mogą wymagać pilnej pomocy medycznej.

3. W związku z tym, że Rząd RP został oskarżony przez Organizacje NGO o Ludobójstwo i Terroryzm oraz inne zbrodnie M. Morawiecki, J. Kaczyński, A. Niedzielski, Rada Medyczna i inni (W załączeniu Akt Oskarżenia z dnia 27.03.21r) wnosimy o: nie wykonywanie i odmawianie wykonania wszelkich zaleceń Rządu ani tym bardziej z Ministerstwa Zdrowia dotyczących szczepień a wszelkie tego typu zalecenia należy przyjmować tylko na piśmie i na ich podstawie kierować do prokuratury wnioski o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, łącznie z osobami, które nakłaniają lub przymuszają do tych szczepień. Tym bardziej, że prawo do tego obliguje:

Art. 240. Karalne niezawiadomienie o czynie zabronionym § 1. Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118 ludobójstwo, art. 118a udział w masowym zamachu,[...] art. 148 zabójstwo, art. 156 spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, art. 163 sprowadzenie katastrofy, art. 166 piractwo, art. 189 pozbawienie człowieka wolności,.... lub przestępstwa o charakterze terrorystycznym, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 168 kk Karalność przygotowania do przestępstwa (Wersja od: 5 grudnia 2020 r.) Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w art. 163 sprowadzenie katastrofy § 1, art. 165 sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego § 1, art. 166 piractwo § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 172 kk Przeszkadzanie działaniom ratowniczym. Kto przeszkadza działaniu mającemu na celu zapobieżenie niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 18. KK Formy zjawiskowe czynu karalnego § 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu. § 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego. § 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.

Uzasadnienie:

Wstęp: Gdy zaczęły dopływać do Polski - głównie z USA - informacje o tym, że Lockdown był zaplanowanym działaniem Grupy Billa Gatesa pod pretekstem fałszywego „wirusa” Sars 2, którego nikt nigdy nie widział a uczestniczą w tym procederze skorumpowani Szefowie wielu rządów, WHO, Ministrowie Zdrowia, w tym Rząd RP, Media, instytucje Bankowe itp. oraz o tym, że szczepionki mRNA są Bronią Biologiczną z „opóźnionym zapłonem” - zgony po szczepieniach będą miały miejsce jeszcze wiele lat po szczepieniu - polskie Organizacje NGO i tysiącami polskich lekarzy, rozpoczęły działania zmierzające do odwołania bezprawnych działań Rządu RP w tym celowego zdestabilizowania Polskiej Służby Zdrowia oraz powstrzymania szczepień, które są nastawione na wymordowanie lub trwałe okaleczenie jak największej liczby Polaków.

W oparciu o zebrane dowody, które są dostępne publicznie na stronach internetowych podjęliśmy działania ratownicze mające na celu powstrzymanie dalszego mordu na Polakach.:

1. Fundacji im. Nikoli Tesli, http://fundacja-tesli.manifo.com/

2. Stowarzyszenia Dobrostan, http://cioz-dobrostan.pl/

3. Stowarzyszenia Stop Nop, https://stopnop.com.pl/

A w związku z tym, że w wyniku masowych szczepień wprowadzonych w Polsce na podstawie Rządowego Programu Szczepień wg statystyk Ministerstwa Zdrowia liczba zgonów po szczepieniach wynosi: Dnia 9 kwietnia 2021 16:02 Departament Analiz i Strategii Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na wniosek udzieliło informacji, że pozytywny wynik testu na obecność wirusa wykazano u 37 833 zaszczepionych osób, a 1670 z nich zmarło. Natomiast w ciągu 14 dni od szczepienia zmarły 994 zaszczepione osoby. źródło https://stopnop.com.pl/mz-zgony/

Ilości ciężkich powikłań poszczepiennych, które będą skutkowały dożywotnim kalectwem jest jeszcze większa. Np. bezpłodność, która jest jednym z tych „powikłań” - pełne skutki ujawnią się dopiero po wielu latach. Niestety nie wiadomo jakich szkodliwych substancji chemicznych (adiowanty) Firmy Farmaceutyczne użyły do produkcji szczepionek i nikt tego w Polsce nie sprawdza a na pewno nie zrobił tego Główny Inspektor Farmaceutyczny. Ponadto... w mediach zagranicznych pojawiły informacje.

Francuskie Centrum Oceny Narkotyków domaga się usunięcia wszystkich czterech powszechnie stosowanych szczepionek przeciwko COVID. (BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen) Według CTIAP wszystkie szczepionki zostały wprowadzone do obrotu i aktywnie zastosowane u ludzi, zanim wyprodukowano „dowód jakości substancji czynnej i produktu gotowego” (LifeSiteNews 22 kwietnia 2021 r.) - Regionalne Niezależne Centrum Oceny Leków, CTIAP (Centre Territorial d'Information indépendante et d'Avis Pharmaceutiques), które jest powiązane ze szpitalem publicznym w Cholet na zachodzie Francji, opublikowało raport pokazujący że szczepionki stosowane przeciwko COVID nie tylko zostały poddane niewystarczającym testom klinicznym, ale również jakość substancji czynnych, ich „zaróbek, z których niektóre są nowe”, oraz procesy produkcyjne są problematyczne. Planowane badania są nadal w toku i są rozłożone na okres od „2021 do co najmniej 2024” Czw 22 kwietnia 2021-10: 42 czasu EST Jeanne Smits, korespondentka w Paryżu https://www.lifesitenews.com/news/french-drug-assessment-center-demands-removal-of-all-four-widely-used-covid-vaccines

Dlatego też szczepionki są podwójnie niebezpieczne:

Nie wiadomo jakie negatywne skutki zdrowotne będą wywoływały u osób szczepionych (zapewne będą to dożywotnie kalectwa w tym bezpłodność – już teraz dostajemy informacje, że młode kobiety po szczepieniach straciły miesiączkę i czy będą mogły zajść w ciążę) ani jak te powikłania poszczepienne należy leczyć i czy w ogóle są jakieś lekarstwa lub terapie, które spowodują całkowity powrót do zdrowia.

Jeżeli weźmie się pod uwagę to, że Rząd zamierza zakupić łącznie 45 milionów szczepionek z czego ok. 10 milionów zostanie dostarczona do Polski w kwietniu lub w maju 2021r – ofiar będzie jeszcze więcej. Jednak już teraz ze względu na ogromną ilość zgonów i powikłań - działania Rządu wypełniły w 100% znamiona czynów karalnych od Ludobójstwa na Narodzie Polskim począwszy...

Art. 118.[Ludobójstwo] § 1. Kto, w celu wyniszczenia w całości albo w części grupy narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub grupy o określonym światopoglądzie, dopuszcza się zabójstwa albo powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu osoby należącej do takiej grupy, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. § 2. Kto, w celu określonym w § 1, stwarza dla osób należących do takiej grupy warunki życia grożące jej biologicznym wyniszczeniem, stosuje środki mające służyć do wstrzymania urodzeń w obrębie grupy lub przymusowo odbiera dzieci osobom do niej należącym, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

Art. 156 kk. Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci: 1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, 2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 5, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Art. 165. Sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego § 1. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach: 1) powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej, 2) wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne nie odpowiadające obowiązującym warunkom jakości, […] § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. § 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 2. KK Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie podlega ten tylko, na kim ciążył prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi.

Art. 19. KK Wymiar kary za podżeganie i pomocnictwo. §1. Sąd wymierza karę za podżeganie lub pomocnictwo w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo. § 2. Wymierzając karę za pomocnictwo sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. (np. gdy sprawca, dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo).

Wskazany przepis określa wysokość kary za podżeganie i pomocnictwo do danego przestępstwa z uwagi na fakt, że są to niezależne formy popełnienia przestępstwa i nie są powiązane z faktem popełnienia tego przestępstwa przez osobę podżeganą (lub której pomocnik pomaga). Wskazane kary za podżeganie i pomocnictwo zasadniczo są tożsame z wysokością kary grożącej osobie, która dokonałaby danego przestępstwa tj. np. jeżeli za przestępstwo z art 156 § 3. Kodeksu karnego Jeżeli następstwem czynu określonego § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 5, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności, to taka kara grozi też osobie która podżegałaby do tego przestępstwa, bądź w nim pomagała.

Niestety ale sami producenci szczepionek potwierdzają, że badania nad szczepionkami i ich bezpieczeństwem stosowania zakończą dopiero w 2023r. Informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Zdrowia. Producenci tych szczepionek nie biorą też żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie – a skoro mimo to Rząd te szczepionki kupuje więc to Rząd odpowiada za wszystkie skutki ich stosowania. Ale nie tylko skutki administracyjnie czy politycznie lecz również karnie.

Cytuję niektóre informacje z zagranicznych mediów:

List otwarty do WHO: Poniedziałek, 15 marca 2021. Czołowy naukowiec zajmujący się szczepionkami ostrzega świat: ZATRZYMAJ wszystkie szczepienia COVID-19 natychmiast, w przeciwnym razie zostanie uwolniony „niekontrolowany potwór”. Natychmiastowe wstrzymanie wszystkich masowych szczepień Covid-19. Geert Vanden Bossche, dr DMV, niezależny wirusolog i ekspert ds. Szczepionek, wcześniej zatrudniony w GAVI i The Bill & Melinda Gates Foundation. Do wszystkich autorytetów, naukowców i ekspertów na całym świecie, których to dotyczy: całej światowej populacji. Jako naukowiec zwykle nie odwołuję się do żadnej platformy tego rodzaju, aby zająć stanowisko w kwestiach związanych ze szczepionkami. Jako oddany wirusolog i ekspert ds. Szczepionek robię wyjątek tylko wtedy, gdy władze ds. Zdrowia zezwalają na podawanie szczepionek w sposób zagrażający zdrowiu publicznemu, a na pewno wtedy, gdy ignoruje się dowody naukowe. Obecna niezwykle krytyczna sytuacja zmusza mnie do rozpowszechnienia tego wezwania alarmowego. Ponieważ bezprecedensowy zasięg ludzkiej interwencji w pandemii Covid-19 jest obecnie zagrożony skutkiem globalnej katastrofy bez równych sobie, wezwanie to nie może zabrzmieć wystarczająco głośno i mocno.

Najnowsze wiadomości (29 marca 2021r) „Całkowicie możliwe” kampanie szczepionkowe na Covid 19 zostaną wykorzystane do wyludnienia na masową skalę - PROSZĘ Ostrzec każdą osobę, aby nie zbliżała się do uzupełniających szczepionek. Absolutnie nie ma takiej potrzeby. Jeśli ktoś chciałby skrzywdzić lub zabić znaczną część światowej populacji w ciągu najbliższych kilku lat, wdrożone teraz systemy umożliwią to. Uważam, że jest całkowicie możliwe, że zostanie to wykorzystane do wyludnienia na masową skalę - powiedział dr Mike Yeadon dla American Frontline Doctors". https://www.lifesitenews.com/opinion/former-pfizer-vp-to-aflds-entirely-possible-this-will-be-used-for-massive-scale-depopulation

"Dr Michael Yeadon, były wiceprezes i dyrektor naukowy firmy Pfizer, przedstawił dowody na to, że w wyścigu o szczepionkę koronawirusową w 2020 roku zastosowano powszechne OSZUSTWO NAUKOWE. Dążąc do szybkiego zatwierdzenia przez organy regulacyjne, firma Pfizer porzuciła wszelką rzetelność naukową. Projekt badania nowych wstrzyknięć mRNA jest oparty na fałszywych protokołach diagnostycznych, które manipulują punktami końcowymi danych i ukrywają krótko- i długoterminowe zdarzenia niepożądane wywoływane przez ich szczepionki."​

Kobiety, którym niedawno wstrzyknięto eksperymentalne szczepionki mRNA przeciwko Covidowi 19, wykazują objawy raka piersi. Grupa lekarzy z Utah odkryła coś przerażającego podczas ostatnich badań mammograficznych przeprowadzonych w Breast Care Center w Salt Lake City w stanie Utah. Kobiety, którym niedawno wstrzyknięto eksperymentalne szczepionki przeciwko COVID, cierpią na nieprawidłowe zapalenie węzłów chłonnych w piersi. Według lekarzy Intermountain Healthcare kobiety, które przyjmują szczepionki covid-19, wykazują objawy raka piersi . Poniedziałek, 01 marca 2021, autor:Lance D. Johnson​

Chyba nie musimy przypominać, że w zakresie obowiązków Wojewody jest: wykonywanie i koordynowanie zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania kryzysowego, wynikających z odrębnych ustaw... podobnie jak praca Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego, który pod Wojewodę podlega i bierze czynny udział w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Do jego zadań należy między innymi:

pkt.8) niezwłoczne informowanie wojewody o potrzebie postawienia w stan podwyższonej gotowości wszystkich lub niektórych zakładów opieki zdrowotnej, działających na obszarze województwa, w przypadku wystąpienia katastrof naturalnych i awarii technicznych lub gdy w jego ocenie skutki zdarzenia mogą spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób; 9) nakładanie z upoważnienia Wojewody, w drodze decyzji administracyjnej z rygorem natychmiastowej wykonalności, na zakłady opieki zdrowotnej, obowiązku pozostawania w stanie podwyższonej gotowości w celu przyjęcia osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; 10) udział w pracach wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego.

Na zakończenie warto dodać, że - W Polsce nie ma ani jednego potwierdzonego medycznie przypadku, ani śmierci na Covid 19 (brak chociaż jednej sekcji zwłok), ani zarażenia wirusem Sars cov 2 (Ciężka Niewydolność Płucna - nie mylić z korona-wirusami), ani zachorowania na tego wirusa... gdyż testy PCR, których Ministerstwo Zdrowia używa do ich identyfikacji nie mają żadnego „certyfikatu zgodności” (atestu) ani prób klinicznych na ludziach w celu wykrywania jakiegokolwiek wirusów.

Potwierdzają się też fakty, że to Bil Gates - zaplanował i wykonuje plan "depopulacji" i wywołania światowego kryzysu. W październiku 2019 r., na krótko przed wybuchem epidemii COVID, Gates i inne potężne osoby zaczęły planować cenzurowanie zwolenników bezpieczeństwa szczepionek z mediów społecznościowych podczas symulacji pandemii na całym świecie, znanej jako Event 201. - Robert F. Kennedy, Jr. - 11.03.2021r. https://childrenshealthdefense.org/defender/gates-planned-social-media-censorship-vaccine-safety/

Mamy nadzieję, że Wojewodowie i Wojewódzki Koordynator Medyczny nie współpracują świadomie z Rządem i nie chcą odpowiadać za współudział w zbrodniach, których rząd dokonuje. Bardzo możliwie, że zostaliście celowo wprowadzony w błąd przez Organy Rządowe i Ministerstwo Zdrowia. Jest teraz ostatnia okazja żeby się z tego wszystkiego wycofać. Nie liczcie na to, że rząd was ochroni przed odpowiedzialnością karną. Zbrodnie nie ulegają przedawnieniu – to tylko kwestia czasu.​

Kliknij tu: Oficjalne pismo fundacji - Do Wojewodów w Polsce - Żądanie + Akt Oskarżenia z dnia 27.03.21r - Sądy-Prokuratura-Rząd, Ziobro - aresztowania.