Archiwum

POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA

The Universal Declaration of Human Rights

Przyjęta i proklamowana rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III) w dniu 10 grudnia 1948 r.)

 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka to ważny dokument w historii praw człowieka. Deklaracja, sporządzona przez przedstawicieli różnych środowisk prawnych i kulturowych ze wszystkich regionów świata, została ogłoszona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Paryżu w dniu 10 grudnia 1948 r. (Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 217 A) jako wspólna norma osiągnięć dla wszystkich narodów i wszystkich. narody. Po raz pierwszy określa podstawowe prawa człowieka, które mają być powszechnie chronione, i została przetłumaczona na ponad 500 języków. 

 

The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) is a milestone document in the history of human rights. Drafted by representatives with different legal and cultural backgrounds from all regions of the world, the Declaration was proclaimed by the United Nations General Assembly in Paris on 10 December 1948 (General Assembly resolution 217 A) as a common standard of achievements for all peoples and all nations. It sets out, for the first time, fundamental human rights to be universally protected and it has been translated into over 500 languages.